Monthly Archives

maart 2022

Uitnodiging/agenda voor de Algemene Ledenvergadering van S.V. De Breuly

By | Omnivereniging, Sportvereniging

Het bestuur nodigt U uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Sportvereniging De Breuly

Datum             : donderdag 14 april 2022

Tijd                 : 20:45 uur

Locatie            : Stadsbrouwerij en Proeflokaal Wittenburg, Markt 7 te Zevenaar (onder voorbehoud                  van aantal aanmeldingen)

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Aanvullende agendapunten
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vaststellen notulen jaarvergadering 2021
 5. Jaarverslag secretaris (ingekomen jaarverslagen van de secties)
 6. Verslag commissie kascontrole
 7. Verkiezing commissie kascontrole
 8. Financieel verslag penningmeester
 9. Vaststellen begroting 2022
 10. Vaststellen contributie 2022
 11. Bestuursverkiezing/samenstelling
 12. W.v.t.t.k.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 • De notulen van de vorige jaarvergadering kunnen worden ingezien bij de secretaris van SV de Breuly;
 • Ad punt 11 van de agenda: Saskia Aubel-Schipper is aftredend als penningmeester en stelt zich verkiesbaar.

Overeenkomstig art. 12 lid 6 van de statuten kunnen kandidaten voor deze vacature in het bestuur worden voorgedragen door ten minste 10 seniorleden, tot een week voor de Algemene Vergadering. Door de Algemene Vergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien je aanwezig wilt zijn bij deze ALV, dan kan je je hiervoor aanmelden bij het secretariaat via emailadres secretaris@debreuly.nl.