Uitnodiging/agenda voor de Algemene Ledenvergadering van S.V. de Breuly op:

 

Datum            : donderdag 9 september 2021

Tijd                 : 20:45 uur

Locatie           : Stadsbrouwerij en Proeflokaal Wittenburg, Markt 7 te Zevenaar

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Aanvullende agendapunten
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vaststellen notulen jaarvergadering 2020
 5. Jaarverslag secretaris (ingekomen jaarverslagen van de secties)
 6. Verslag commissie kascontrole
 7. Verkiezing commissie kascontrole
 8. Financieel verslag penningmeester
 9. Vaststellen begroting 2021
 10. Vaststellen contributie 2021
 11. Bestuursverkiezing/samenstelling
 12. W.v.t.t.k.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 • De notulen van de vorige jaarvergadering kunnen worden ingezien bij de secretaris van SV de Breuly;
 • Ad punt 11 van de agenda: Er zijn dit jaar geen bestuursleden aftredend.