Algemene Ledenvergadering Zwemvereniging De Breuly

By 4 maart 2018 Waterpolo

Beste leden van de Zwemvereniging De Breuly,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering. De agenda is onderaan deze email toegevoegd.
Datum : maandag 19 maart 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Vergaderadres : Stadsbrouwerij Wittenberg, Markt 7, Zevenaar

Eventuele verhindering kunt u sturen naar secretaris-wp@debreuly.nl

Met sportieve groet,
S.V. de Breuly te Zevenaar
Taco Hanou
Secretaris

Klik op -Lees meer- voor de agenda.

AGENDA

18.03.01.01 Opening

18.03.02.01 Vaststellen agenda ALV 2018

18.03.03.01 Ingekomen stukken

18.03.04.01 Vaststellen notulen ALV 2017

18.03.05.01 Vaststellen verslag secretariaat 2017

18.03.06.01 Vaststellen financieel jaarverslag 2017

18.03.06.02 Verslag kascommissie

18.03.07.01 Verkiezing kascommissie 2018
(vacatures; leden kascontrolecommissie gekozen voor periode 2016 tot en met 2018)

18.03.08.01 Contributie en Begroting 2018

18.03.09.01 Bestuursverkiezing (zie onderstaande toelichting)

18.03.10.01 Beleid De Breuly (toekomstvisie)

18.03.10.02 Organisatie Waterpolo competitie 2018-2019

18.03.11.01 Rondvraag

18.03.12.01 Sluiting

Toelichting bestuursverkiezing
– Er bestaat een vacature voor een bestuurslid om te voldoen aan het statutaire minimumaantal van 5 bestuursleden.
– Overeenkomstig art. 12 lid 6 van de statuten kunnen kandidaten voor de vacatures in het bestuur worden voorgedragen door ten minste 10 seniorleden, tot één week voor de Algemene Vergadering. Door de Algemene Vergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.